A Teleki Sámuel Kulturális Egyesület alapszabálya

I. fejezet
Az Egyesület neve, székhelye, jelképe, bélyegzője


A társadalmi szervezet neve: Teleki Sámuel Kulturális Egyesület
Székhelye: 2750 Nagykőrös Tátra u. 4.
Jelképe: Teleki Sámuel Afrika-kalapos mellképe
Bélyegzője: kör alakú vonal között, kör alakú mezőben:
"Teleki Sámuel Kulturális Egyesület, Nagykőrös" – közepén az Egyesület jelképével.


II. fejezet
Az Egyesület célja és feladatai


1. A Teleki Sámuel Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) független és nyitott társadalmi szervezet, mely az egyetemes kultúra terjesztésében együttműködik az önkormányzatokkal, a tudományos, turisztikai és a kulturális egyesületekkel, intézményekkel, szervezetekkel a Magyarországon élők szak- és általános műveltségi viszonyainak növelése érdekében.

2. Az Egyesület célja: a lakosság

a./ önművelésének, továbbképzésének és tudása korszerűsítésének elősegítése ismereterjesztő rendezvények (pl. konferenciák, tanfolyamok, tanulmányutak, előadások, könyvbemutatók) szervezésével, ismeretterjesztő kiadványok, újságcikkek, könyvek, tananyagok, tematikus kiállítási anyagok készítésével, kiadásával és terjesztésével,

b./ a felnőttek iskolán kívüli tanulásának segítése, művelődési lehetőségeinek gazdagítása, a tudományos ismeretek terjesztése (pl. szabadegyetemek, népfőiskolák, akadémiák szervezésével),

c./ a fiatalok iskolarendszerű oktatásának kiegészítése, iskolán kívüli nevelése, a tehetségek gondozása (pl. táborok, tanfolyamok, szakkörök, vetélkedők, kulturális és turisztikai mozgalmak szervezésével).

d./ Erejéhez mérten – materiális eszközökkel is – segíteni a rászorulókat (elsősorban a gyerekeket, a fiatalokat és a családokat).

e./ Kapcsolattartás (cserelátogatások, magyar anyagok kiküldése, nyelvtanulás szorgalmazása, részvétel egymás rendezvényein, egymás országa értékeinek, nevezetességeinek, természeti szépségeinek stb. megismertetése) a határainkon belül és kívül élő magyarokkal, nemzetiségiekkel, magyar és nemzetiségi szervezetekkel.


III. fejezet
Az Egyesület tagjai, jogai és lehetőségei


1. A Teleki Sámuel Kulturális Egyesület tagja lehet minden magyar és Magyarországon élő személy, aki elfogadja az Egyesület céljait, alapszabályát, azok megvalósításában részt kíván venni, vállalja az éves tagdíj egy összegben történő megfizetését és tagságának nincs törvényes akadálya. A tagdíj éves összege: 200,-Ft (azaz kettőszáz forint). A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

2. Az Egyesülethez érkező, írásban benyújtott belépési kérelmet (tagság vagy pártoló tagság) az elnökség bírálja el.

3. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, intézmény, szövetség, egyesület stb., amely az Egyesület tevékenységét igényli, azt erkölcsileg támogatja. A pártoló tag joga mindenben megegyezik a tagok jogaival, kivétel:

– szavazati joggal nem rendelkezik (tanácskozási joggal azonban igen), – vezető tisztségviselővé nem választható.

A pártoló tag tagdíjat nem fizet, hanem tetszés szerinti összeget vagy más anyagi eszközt (alapítvány, hagyaték stb.) ajánlhat fel, de évi összege nem lehet kevesebb a rendes tagok tagdíjánál.

4. Az Egyesület tagjainak jogai, lehetőségei:

a/ részt vehet az Egyesület munkájában és annak szervezésében, az Egyesület tevékenységével, illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg.

b./ részt vehet az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában, az Egyesület minden rendes tagja választható és minden rendes tag választó (személyenként egy szavazattal rendelkezik),

c./ részt vehet az Egyesület rendezvényein, jótékonykodhat, közreműködhet az Egyesület céljainak megvalósításában,

d/ Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását, és az Egyesület tevékenységét.

5. A tagság megszűnik: kilépéssel, törléssel, a tag halálával vagy jogutód nélkül megszűnésével.

a./ A kilépést írásban vagy szóban kell bejelenteni.

b./ Ha a tag a tagsági díjat, ill. a pártoló tag a felajánlást a következő év végéig nem rendezi, a tagság soraiból törölni kell.


IV. fejezet
Az Egyesület vezető és ellenőrző testületei


1. Az Egyesület vezető és ellenőrző testületei:

a./ a közgyűlés

b./ az elnökség

c./ a felügyelőbizottság

a./ Az Egyesület legfőbb vezető szerve a közgyűlés, mely nyilvános és legalább évenként kell összehívni. A közgyűlés az Egyesület tagságából áll. Az összehívás módja lehet írásos meghívó (legalább öt nappal előtte kiküldve), vagy a helyi sajtó útján. Ekkor közölni kell az elnökség által összeállított napirendet is.

Közgyűlést kezdeményezhet – írásban – a tagság 25%-a is.


A/ Közgyűlés:
– az elnök vagy az ügyvezető elnök hívja össze,
– hagyja jóvá, ill. módosíthatja az Egyesület alapszabályát,
– hagyja jóvá évente az Egyesület feladatait, éves költségvetését,
– értékeli évente az elnökség, valamint a felügyelőbizottság éves beszámolóját, jelentését, és dönt azok elfogadásáról,
– megválasztja az elnökséget és a felügyelőbizottságot (a megbízatások öt évre szólnak), megválasztja az elnököt, az ügyvezető elnököt és a számla fölött rendelkező két személyt, valamint megválasztja a felügyelőbizottság elnökét és elnökhelyettesét. A tisztségviselők díjazásáról dönt. Az elnökség, ill. a felügyelőbizottság tagjai nem lehetnek egymással vérrokoni kapcsolatban, ill. nem lehetnek házastársak.
– napirendre tűzhet más időszerű kérdést is,
– határozza meg a megszűnést, egyesülést, szétválást.
– A közgyűlés nem nyilvános.
– Akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott tagságból 50% plusz egy fő a közgyűlésen jelen van.
– Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, ugyanazzal a napirenddel egy későbbi időpontban, de legkésőbb 15 napon belül összehívott közgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes. A második időpont az eredeti értesítésen is feltüntethető.
– Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza (pl.: éves beszámoló, költségvetés, tisztségviselők megválasztása)
– A közgyűlés (illetve az elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyénként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai közül a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
– A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági tagok, ill. más személy megválasztására bármely egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével, nyílt szavazással határoz.
– A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyből a közgyűlés helye, ideje, a javasolt, ill. az elfogadott napirend, az elfogadott döntések tartalma, időpontja és hatálya, a jelenléti ívre utalással a tagok száma, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (esetleg személye is) megállapítható. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek meg választott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.

B/ Két közgyűlés között az Egyesület legfőbb vezető testülete a három tagú elnökség, amely az alapszabály és a közgyűlés határozatai szerint irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét.
(Áll: elnök, ügyvezető elnök, tag)
Az Egyesület elnökségének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– operatív feladatok ellátására titkárságot hozhat létre,
– az elnök vagy az ügyvezető elnök előterjesztésében dönt az Egyesület működési rendjéről, meghatározza az Egyesület soron következő feladatait, a beszámolókat, az elképzeléseket, a célokat, az éves költségvetést előkészíti és azokat a közgyűlés elé terjeszti,
– bármely elnökségi tag kiválása esetén – a két közgyűlés közötti időben – szótöbbséggel tagot kooptál soraiba.
– dönt új tagok felvételéről,
– kapcsolatokat épít ki és együttműködik más, hasonló tevékenységet folytató szövetséggel, egyesülettel, intézménnyel, vállalkozással,
– ülésein esetenként tanácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek,
– az ülések akkor határozatképesek, ha a tisztségviselőknek legalább a fele jelen van. Határozatait a jelen lévők egyszerű szótöbbségével hozza,
– amennyiben az elnökség határozatot hoz, azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni (tartalom, időpont, hatálya), a pontos számarány feltüntetésével.

Az elnökség megválasztott tagjai:
elnök: Dr. Somlai György (2750 Nagykőrös, Tátra u. 3.)
ügyvezető elnök: Batár Zsolt Botond (1193 Budapest, Táncsics M. u. 2. 10/38.).
elnökségi tag: Técsy Zsolt (2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 43.),

C/ A felügyelőbizottság három fős; az elnökét, helyettesét, tagját a közgyűlés választja.
– Határozatait a jelen lévők szótöbbségével hozza. (Legalább két fő kell hozzá.)
– Ellenőrzi az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését, gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét.
– Tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel,
– Tapasztalatairól beszámol a közgyűlésnek, fontosabb megállapításairól – szükség szerint – tájékoztatja az elnökséget,
– Indítványozhatja az elnökség, súlyos szabálytalanság esetén a közgyűlés összehívását.

A felügyelőbizottság megválasztott tagjai:
elnök: Dr. Cserhalmi Dorottya (1066 Bp. Teréz krt. 34. II. 13),
elnökhelyettes: Bányai Ferenc (1065 Bp Hajós u. 16-18. 1.2.),
tag: Simkovits Béla (4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 22.).


V. fejezet
Az Egyesület tisztségviselőinek hatásköre


1. Az Egyesület elnöke:
– Reprezentálja az Egyesületet.
– Az Egyesület ügyeinek gyakorlati intézésében csak közgyűlés vagy az elnökség felkérése esetén vesz részt.

2. Az Egyesület ügyvezető elnöke:
– Az Egyesületet minden kívülálló természetes és jogi személlyel szemben képviseli. Őt hivatalból az elnökségi tag helyettesíti,
– Vezeti és irányítja az Egyesület működését az alapszabály és a közgyűlés határozatainak megfelelően,
– Gondoskodik az egyesületi vagyon kezeléséről, a tagság nyilvántartásáról, az egyesület könyveinek, nyilvántartásainak vezetéséről, az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről,
– Előkészíti, összehívja és vezeti az elnökség üléseit és a közgyűlést,
– A bankszámla felett az elnökkel közösen rendelkezik,
– Az elnökség nevében beszámol a közgyűlésnek,
– Az esetleges munkáltatói jogot gyakorolja,
– A közgyűlés, ill. az elnökség döntéseit írásban közli az érintettekkel, ill. ha publikus, nyilvánosságra hozza azt. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozhatja,
– Biztosítja – előzetes egyeztetés alapján – az iratokba (mely nyilvános) történő betekintést.

3. Az Egyesület elnöksége tagja:
– Minden tekintetben helyettesíti az ügyvezető elnököt.
– Az Egyesület mindennapi életének szervezésében, irányításában segíti és támogatja az ügyvezető elnököt, a rá osztott feladatokért, rendezvényekért személy szerint is felel. A bankszámla felett az ügyvezető elnökkel közösen rendelkezik.


VI. fejezet
Az Egyesület szervezetei


1. A Teleki Sámuel Kulturális Egyesületnek Magyarország városaiban, községeiben, intézményeiben helyi szervezetei, szakosztályai, csoportjai, munkabizottságai, ifjúsági tagozatai működhetnek.

2. A helyi szervezetek, szakosztályok stb. tevékenységét 3 tagú társadalmi bizottság irányítja elnökkel és titkárral. A vezetőket a szervezetek, szakosztályok stb. gyűlése választja nyílt szavazással, szótöbbséggel.


VII. fejezet
Az Egyesület gazdálkodása


– Az Egyesület vagyona a bevételből, ingóságokból, valamint egyéb eszközökből állhat.
– Az Egyesület bevételei állnak:
– tagdíjakból,
– jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból,
– az alapszabályban meghatározott tevékenységből ( pl. szabadegyetem, akadémia, ismeretterjesztő előadások, cikkek, könyvek) eredő bevételekből,
– pályázatokból, támogatásokból.
– olyan vállalkozási bevételekből, melyeket alapszabályban rögzített célok elérése érdekében végez, és melyek nem veszélyeztetik az Egyesület célkitűzéseit.


VIII. fejezet
Egyéb rendelkezések


1. Az Egyesület tevékenységét Magyarország bármely részén végezheti. Szolgáltatásait nemcsak a tagjai, hanem mindenki igénybe veheti.

2. Az Egyesület független a politikai pártoktól, azoktól támogatást nem kap és nekik nem nyújt. Országgyűlési, megyei, fővárosi képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

3. Azokban a kérdésekben, melyekről az alapszabály nem rendelkezik, az egyesületekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

4. Jelen alapszabály első változata az 1994. január 11-i közgyűlés által elfogadott és a Veszprém Megyei Bíróság 1994. február 23-án kelt (1103. számon nyilvántartott) bejegyzési határozata volt. A többszöri változtatás után a mostani, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2022. december 05-én fogadta el.

Nagykőrös 2022. december 05.

Dr. Somlai György
a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület elnöke


Hitelesítők:

Batár Zsolt Botond sk Vincze Miklósné sk.
1193 Bp Táncsics M. u. 2. 10/38. 2750 Nagykőrös Irinyi János u. 7